سازه های آبی شوشتر مقبره شاعر معاصر قیصر امین پور نماینده ادوار هشتم و نهم حوزه انتخابی شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی
سید محمد سادات ابراهیمی
نماینده ادوار هشتم و نهم حوزه انتخابی شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی
شهرستان شوشتر
سازه های آبی شوشتر
شهرستان گتوند
مقبره شاعر معاصر قیصر امین پور
تذكر در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به وزير اقتصاد
1397/8/27
پيگيري راه اندازي شركت كاغذ سازي از طريق رئيس جمهور
1396/4/31
تذكر در صحن علني مجلس به وزير نيرو
1394/4/31

توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر4

توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر

توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر

توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر